Felhasználási Szabályzat és adatkezelés Felhasználási Szabályzat és adatkezelés Felhasználási Szabályzat és adatkezelés

Felhasználási Szabályzat és adatkezelés

 

I. A Felhasználási Szabályzat tárgya

 1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a Foodbook.hu (Foodbook Line Kft, székhely: 1185 Budapest Jeges u 46.; adószám: 2664176-2-43; a továbbiakban: "Üzemeltető") által üzemeltetett foodbook.hu portál (a továbbiakban: "Portál") használatának a szabályait.
   
 2. Jelen Felhasználási Szabályzat kiterjed a portálon keresztül létrejövő szerződések megkötésének szabályaira, a szerződések módosításának és megszüntetésének lehetőségeire és meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
   
 3. Jelen Felhasználási Szabályzat érvényes az Üzemeltetőre és a Vásárlókra.
   
 4. Jelen Felhasználási Szabályzat 2019. 02. 20. napjától hatályos.

 

II. Fogalom meghatározások

 1. Üzemeltető: Foodbook.hu
   
 2. Szolgáltatás: Az Üzemeltető a Portálon házhoz szállító Szolgáltatókat és azok kínálatát gyűjti össze, valamint összehozza a Szolgáltatókat a Vásárlókkal. Ennek keretében Üzemeltető az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Biztosítja a portálon keresztül történő rendelést a Vásárlók részére a Szolgáltatók Kínálati Listájáról
    
  • A Szolgáltató megjelenítheti fantázia nevét, adatait és kínálatát.
    
  • A Portálon több szempont alapján történő listázás is lehetséges, amelyek alapján a Vásárlók a Szolgáltatók között tudnak válogatni.
    
  • A Vásárló által leadott megrendelést eljuttatja a Szolgáltató részére.
    

   
 3. Vásárlói Szerződés: A portálon keresztül a Vásárló és a Szolgáltató között megkötött szerződés a Kínálati Listából megrendelt termékek házhoz szállítása tárgyában.
   
 4. Szolgáltató: az a Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, aki vagy, amely az Üzemeltetővel ? a Szolgáltatások igénybevételére ? Szerződést köt.
   
 5. Vásárló: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Üzemeltető által üzemeltetett Portálon keresztül megrendeli a Szolgáltató valamely, a Kínálati Listán szereplő termékét, vagy termékeit és közöttük Vásárlói Szerződés jön létre.
   
 6. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Üzemeltető által üzemeltetett Portálon nem vásárló, de regisztrál (pl. megadja e-mail címét, vagy Facebook profilján beleegyezését adja adatainak megosztására).
   
 7. Kínálati lista: A Kínálati Lista magába foglalja a Szolgáltató által kínált és a Portálra feltöltött ételeket és egyéb megrendelhető termékeket.

 

III. A Portál használata

 1. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál használata során köteles a jelen szabályzatban rögzített előírásokat betartani.
   
 2. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető jogosult minden olyan adattartalmat eltávolítani, ami jogellenesnek minősül, vagy valamely okból kifogásolhatónak talál.
   
 3. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
   
 4. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy bejelentkezési adatai védelméről köteles gondoskodni és amennyiben harmadik személy a Vásárló tudomásával, vagy anélkül igénybe veszi a szolgáltatást és rendelést ad le a Vásárló nevében bejelentkezve, azért köteles helytállni.
   
 5. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Portálon elhelyezett anyagok adattartalmáért, hitelességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint a megjelenő képek, fotók csak illusztrációk.
   
 6. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a Vásárló és felhasználó a portálra történő belépésével és használatával elfogadja a módosított felhasználási szabályzatot és adatkezelési nyilatkozatot.
   
 7. Vásárló és felhasználó által megadott téves adatokért és a szolgáltatás téves adatok miatti meghiúsulásáért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli tekintettel arra, hogy Üzemeltető a szolgáltatását Vásárló részére ingyenesen nyújtja.
   
 8. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a Portál szolgáltatását szüneteltetheti.
   
 9. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető az egyes szolgáltatásokról, akciókról hirdetéseket és hírleveleket küldhet a Vásárló által megadott email címre. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban megjelölt szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, ezt a szolgáltatást a portálon az 'Adataim' menüpont alatt kikapcsolhatja.

 

IV. Rendelés leadása, módosítása, visszavonása

 1. A portál használatával a Vásárló elfogadja a portál használatának feltételeit és a felhasználási szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilatkozatot.
   
 2. A Portálon keresztül a Vásárló jogosult rendeléseket leadni a portálon elérhető Szolgáltatók kínálati listájában szereplő szolgáltatásokra, ételekre és termékekre.
   
 3. A Vásárló a rendelés leadása előtt megadja a rendeléshez szükséges adatokat, amiket a rendelés véglegesítése előtt visszalépéssel módosíthat. Vásárló felelős az általa megadott adatok valóságtartalmáért és ennek megszegéséből eredő valamennyi következményért.
   
 4. Rendelést leadni kizárólag a Portálról, az interneten keresztül lehetséges.
   
 5. A rendelés leadását követően a rendelésről a Vásárló e-mailben kap az Üzemeltetőtől visszaigazolást. A rendeléseket és azok részleteit a Vásárló bejelentkezés után a személyes tartalmak között követheti nyomon.
   
 6. Vásárló a megrendeléseit a Szolgáltatók termékeire az Üzemeltető internetes felületén keresztül adja le, amelyet Üzemeltető a Szolgáltatók részére továbbít. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek házhoz szállítása vonatkozásban a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között jön létre, annak teljesítéséért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terhel, ezen szerződésnek nem tárgya.
   
 7. Üzemeltető az általa közvetített megrendeléseket felügyeli, azok kézbesítését elektronikusan ellenőrzi, nyomon követi. A Üzemeltető saját hibájából nem közvetített rendelésekre felelősséget vállal. Adminisztrációs és/vagy technikai jellegű probléma esetéből elmaradó rendelés vis maiornak minősül, amely miatt Üzemeltető kártérítési felelősséggel nem tartozik.
   
 8. A rendelés leadásától annak visszaigazolásáig, a rendelést a Vásárló a rendeléseim menüpont alatt visszavonhatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés visszaigazolását követően a rendelés módosítására, illetve visszavonására nincs lehetőség.
   
 9. A Vásárló köteles a megrendelt és visszaigazolt terméket átvenni és annak díját a díjfizetés címszó alatt foglaltak szerint kifizetni. A szolgáltatás díjának megfizetésére Vásárló abban az esetben is köteles, ha a megrendelés visszavonására nem a 4.12. pontban meghatározott módon és időtartamban került sor.

 

V. Szállítás és Díjfizetés

 1. A regisztrációért és a portál használatáért a Vásárló díjat nem fizet.
   
 2. Vásárló a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásoknak és termékeknek a portál felületén megállapított árát köteles a Szolgáltató részére megfizetni és a termékeket átvenni.
   
 3. Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról, azonban Szolgáltató jogosult ettől előre meghatározott mértékben eltérni: a várható időpontot megelőző, illetve azt követő egy órán belül is teljesíteni. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiszállítás időpontjában, illetve a kiszállítást megelőző és az azt követő egy órán belül a Vásárló köteles a termék átvételét a szállítási címen biztosítani. Vásárló elfogadja, hogy amennyiben a fenti időpontban a Vásárló, illetve a Vásárló által meghatalmazott személy a termék átvételét nem biztosítja, a megrendelést akkor is teljesítettnek kell tekinteni és a Vásárló ebben az esetben is köteles a megrendelt szolgáltatások és termékek vételárát megfizetni.
   
 4. Az egy órát meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató köteles a szállítás késedelméről a Vásárlót tájékoztatni. A szállítás esetleges késedeleméből eredő károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.
   
 5. A termék kiszállításakor a Szolgáltató átadja a megrendelt termékről a Vásárló nevére kiállított számlát.
   
 6. Vásárló a megrendelt szolgáltatások és termékek vételárát kiszállításkor a Szolgáltatónak fizeti meg. Vásárló a megrendelt termék vételárát a Szolgáltató által meghatározott fizetési formákban fizetheti meg.

 

VI. Panaszbejelentés és Értékelés

 1. Vásárló a portál használatával kapcsolatos kérdéseit, kéréseit, problémáit és esetleges panaszait e-mailben, az info@foodbook.hu címen jelentheti be Üzemeltetőnek.
   
 2. Vásárló a termék szállításával és a termék minőségével kapcsolatos panaszait és kéréseit közvetlenül a Szolgáltatónak a rendelési visszaigazolásban szereplő elérhetőségein, illetve az Üzemeltetőnek a VI./1. pontban meghatározott elérhetőségén tudja bejelenteni. A termék kiszállításával és a termék minőségével kapcsolatos hibák tekintetében Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.
   
 3. Vásárló köteles a VI./1. és VI./2. pont szerinti hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felmerülésétől számított 2 napon belül bejelenteni.
   
 4. Vásárló jogosult a Szolgáltatókat és kínálatukat értékelni.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a Szolgáltatás teljesítése során az egymásról, illetve egymás tevékenységéről szerzett bizalmas információkat mind a szerződés ideje alatt, mind pedig annak megszűnését követően magán, illetve üzleti titokként kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltatják ki és megtesznek mindent annak érdekében, hogy azok illetéktelen harmadik személyek tudomására ne juthassanak.
   
 2. Felek nyilatkozataik formai érvényességi feltételéül azok írásbeli alakját kötik ki. Írásbeli alaknak minősül az email üzenet is, ha annak másik fél számára történő kézbesítése igazolt.
   
 3. Felek az adataikban bekövetkezett változásokról, illetve minden olyan körülményről, mely jelen szerződésben foglaltakat érinti, arra hatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Ennek elmulasztásából eredő károk és költségek a mulasztó felet terhelik.
   
 4. Szerződő felek jogvitákat elsődlegesen békés úton tárgyalják meg. Ennek sikertelensége esetére, jelen szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően az Üzemeltető mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.
   
 5. Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezése lép.
   
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok ? így különösen a Polgári Törvénykönyv ? rendelkezései, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók és irányadók.
   

 


 

Adatkezelési Nyilatkozat, adatvédelem

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a foodbook.hu portál Vásárlói által az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a portál használatához szükséges és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatkezelő személye

Adatkezelő a Foodbook.hu (kapcsolattartó: Foodbook Line Kft, székhely: 1185 Budapest Jeges u 46.; adószám: 2664176-2-43; a továbbiakban: "Üzemeltető")

Az Üzemeltető által kezelt adatok

A foodbook.hu portálon olyan adatok is megadhatók, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A sikeres megrendelés feltétele az alábbi adatok megadása:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Vásárlókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a Vásárlók részére a megrendelt termékek megfelelő kiszállítása, valamint a termék vételárának megfelelő számlázása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Vásárlók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A Vásárlóknak lehetősége van az Üzemeltetőnek e-mail üzenetet küldeni, a panaszok leírására, abból a célból, hogy arra a Üzemeltető egyedi vagy általános jelleggel válaszolhasson. Ezen üzenetekben a Vásárlók nem adhatnak meg a regisztráció során megadott adatokon felül semmilyen személyes adatot. Amennyiben a Vásárló a fentiek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Üzemeltető úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Vásárló kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Üzemeltető a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Vásárló regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Üzemeltető a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa, kezelje és a Szolgáltatók részére továbbítsa.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, és nyilvánosságra hozatal ellen.

A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kezdete a Üzemeltető által üzemeltetett portálon történő első Vásárlás időpontja. Az adatkezelés időpontjának a vége a Vásárlói adatok törlésének az időpontja.

A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az Üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

Üzemeltető jogosult az általa tárolt adatokat törölni.

Az adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot módosítsa. A módosítást követően a Vásárló a portálra történő belépésével és használatával elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

 

Simplepay fizetés esetén

Az alábbi nyilatkozatot teszi:
Tudomásul veszem, hogy a Foodbook Line Kft (székhely: 1185 Budapest Jeges u 46.) adatkezelő által a www.foodbook.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: az összes megrendeléskor magadott adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám).
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Sütik, angol nevén Cookie-k

Weboldalunk bizonyos területein sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

 • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép
 • emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt

A sütik fajtái, célja és használata
Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: “ideiglenes” (“munkamenet sütiket”) vagy “állandó sütiket” (beleértve a “személyre szabott sütiket” is). Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

Google Analitika
A Google Analitika (Google Analytics) révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

Funkcionális sütik
Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

E sütik azonban nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más weboldalakon keresztül.

Az ezen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megadott, mint pl. a felhasználóneve. Mindig egyértelmű és előzetes tájékoztatást nyújtunk azonban arról, hogy milyen információt gyűjtünk, azokat mire használjuk fel és kivel osztjuk meg.

Honlapunk a JavaScript néven ismert technológiát használja annak érdekében, hogy az oldal megjelenése minél vonzóbb legyen. Emiatt elengedhetetlen, hogy az oldalunk ellenőrizze, vajon a böngészőjében a JavaScript engedélyezve van-e, és a megfelelő süti beállítása révén rögzíti ezt a körülményt az oldalunkon történő böngészés teljes időtartamára vonatkozóan.

A sütik (cookies) kezelése
A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

A jelen Süti Szabályzatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

Felhasználási Szabályzat és adatkezelés Felhasználási Szabályzat és adatkezelés Felhasználási Szabályzat és adatkezelés

Mi a foodbook.hu?

A foodbook.hu házhozszállító cégek szolgáltatásait, kinálatát gyűjti össze - budapesti és vidéki éttermek étlapja, pizzériák választéka, napi ebéd szállító konyhák menüje. A foodbook.hu segítségével egyszerűen kiválasztható és megrendelhető minden, legyen akár egy gyors pizza, vagy hamburger, különleges sushi, vagy tenger gyümölcsei, több fogásos hétvégi vacsora, vagy napi menü a munkahelyre. A megrendelés egyenesen a kiválasztott étteremhez / pizzériához fut be, akik azonnal* nekilátnak az ételek elkészítésének és a lehető leghamarabb házhoz szállítják azokat a megadott címre. *Lehetőség van előrendelésre is, így könnyen kihasználhatók a rendszeres akciók, amik általában csak rövid ideig tartanak.

Mit lehet rendelni?

Napi menü, Pizza, Magyaros étel, Kínai étel, Indiai étel, Török étel, Olasz étel, Mexikói étel, Thai étel, Szendvics, Sushi, Hamburger, Palacsinta, Vegetáriánus, Görög étel, Amerikai étel, Ital, Saláta, Bőségtál, Tengeri és hal étel, Frissensült, Édesség, Főzelék, Evőeszköz

Foodbook.hu © 2012 | Minden jog fenntartva
https://www.foodbook.hu/img/paylogo/simplepay_bankcard_logos.png