Felhasználási Szabályzat Felhasználási Szabályzat Felhasználási Szabályzat

Felhasználási Szabályzat

 

I. A Felhasználási Szabályzat tárgya

 1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a Foodbook.hu (kapcsolattartó: Székely Dániel, székhely: 2330 Dunaharaszti, Határ út 39.; adószám: 79160713-1-33; a továbbiakban: "Üzemeltető") által üzemeltetett foodbook.hu portál (a továbbiakban: "Portál") használatának a szabályait.
   
 2. Jelen Felhasználási Szabályzat kiterjed a portálon keresztül létrejövő szerződések megkötésének szabályaira, a szerződések módosításának és megszüntetésének lehetőségeire és meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
   
 3. Jelen Felhasználási Szabályzat érvényes az Üzemeltetőre és a Vásárlókra.
   
 4. Jelen Felhasználási Szabályzat 2012. május 1. napjától hatályos.

 

II. Fogalom meghatározások

 1. Üzemeltető: Foodbook.hu
   
 2. Szolgáltatás: Az Üzemeltető a Portálon házhoz szállító Szolgáltatókat és azok kínálatát gyűjti össze, valamint összehozza a Szolgáltatókat a Vásárlókkal. Ennek keretében Üzemeltető az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Biztosítja a portálon keresztül történő rendelést a Vásárlók részére a Szolgáltatók Kínálati Listájáról
    
  • A Szolgáltató megjelenítheti fantázia nevét, adatait és kínálatát.
    
  • A Portálon több szempont alapján történő listázás is lehetséges, amelyek alapján a Vásárlók a Szolgáltatók között tudnak válogatni.
    
  • A Vásárló által leadott megrendelést eljuttatja a Szolgáltató részére.
    

   
 3. Vásárlói Szerződés: A portálon keresztül a Vásárló és a Szolgáltató között megkötött szerződés a Kínálati Listából megrendelt termékek házhoz szállítása tárgyában.
   
 4. Szolgáltató: az a Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, aki vagy, amely az Üzemeltetővel ? a Szolgáltatások igénybevételére ? Szerződést köt.
   
 5. Vásárló: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Üzemeltető által üzemeltetett Portálon keresztül megrendeli a Szolgáltató valamely, a Kínálati Listán szereplő termékét, vagy termékeit és közöttük Vásárlói Szerződés jön létre.
   
 6. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Üzemeltető által üzemeltetett Portálon nem vásárló, de regisztrál (pl. megadja e-mail címét, vagy Facebook profilján beleegyezését adja adatainak megosztására).
   
 7. Kínálati lista: A Kínálati Lista magába foglalja a Szolgáltató által kínált és a Portálra feltöltött ételeket és egyéb megrendelhető termékeket.

 

III. A Portál használata

 1. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál használata során köteles a jelen szabályzatban rögzített előírásokat betartani.
   
 2. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető jogosult minden olyan adattartalmat eltávolítani, ami jogellenesnek minősül, vagy valamely okból kifogásolhatónak talál.
   
 3. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
   
 4. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy bejelentkezési adatai védelméről köteles gondoskodni és amennyiben harmadik személy a Vásárló tudomásával, vagy anélkül igénybe veszi a szolgáltatást és rendelést ad le a Vásárló nevében bejelentkezve, azért köteles helytállni.
   
 5. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Portálon elhelyezett anyagok adattartalmáért, hitelességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint a megjelenő képek, fotók csak illusztrációk.
   
 6. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a Vásárló és felhasználó a portálra történő belépésével és használatával elfogadja a módosított felhasználási szabályzatot és adatkezelési nyilatkozatot.
   
 7. Vásárló és felhasználó által megadott téves adatokért és a szolgáltatás téves adatok miatti meghiúsulásáért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli tekintettel arra, hogy Üzemeltető a szolgáltatását Vásárló részére ingyenesen nyújtja.
   
 8. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a Portál szolgáltatását szüneteltetheti.
   
 9. Vásárló és felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető az egyes szolgáltatásokról, akciókról hirdetéseket és hírleveleket küldhet a Vásárló által megadott email címre. Vásárló és felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban megjelölt szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, ezt a szolgáltatást a portálon az 'Adataim' menüpont alatt kikapcsolhatja.

 

IV. Rendelés leadása, módosítása, visszavonása

 1. A portál használatával a Vásárló elfogadja a portál használatának feltételeit és a felhasználási szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilatkozatot.
   
 2. A Portálon keresztül a Vásárló jogosult rendeléseket leadni a portálon elérhető Szolgáltatók kínálati listájában szereplő szolgáltatásokra, ételekre és termékekre.
   
 3. A Vásárló a rendelés leadása előtt megadja a rendeléshez szükséges adatokat, amiket a rendelés véglegesítése előtt visszalépéssel módosíthat. Vásárló felelős az általa megadott adatok valóságtartalmáért és ennek megszegéséből eredő valamennyi következményért.
   
 4. Rendelést leadni kizárólag a Portálról, az interneten keresztül lehetséges.
   
 5. A rendelés leadását követően a rendelésről a Vásárló e-mailben kap az Üzemeltetőtől visszaigazolást. A rendeléseket és azok részleteit a Vásárló bejelentkezés után a személyes tartalmak között követheti nyomon.
   
 6. Vásárló a megrendeléseit a Szolgáltatók termékeire az Üzemeltető internetes felületén keresztül adja le, amelyet Üzemeltető a Szolgáltatók részére továbbít. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek házhoz szállítása vonatkozásban a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között jön létre, annak teljesítéséért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terhel, ezen szerződésnek nem tárgya.
   
 7. Üzemeltető az általa közvetített megrendeléseket felügyeli, azok kézbesítését elektronikusan ellenőrzi, nyomon követi. A Üzemeltető saját hibájából nem közvetített rendelésekre felelősséget vállal. Adminisztrációs és/vagy technikai jellegű probléma esetéből elmaradó rendelés vis maiornak minősül, amely miatt Üzemeltető kártérítési felelősséggel nem tartozik.
   
 8. A rendelés leadásától annak visszaigazolásáig, a rendelést a Vásárló a rendeléseim menüpont alatt visszavonhatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés visszaigazolását követően a rendelés módosítására, illetve visszavonására nincs lehetőség.
   
 9. A Vásárló köteles a megrendelt és visszaigazolt terméket átvenni és annak díját a díjfizetés címszó alatt foglaltak szerint kifizetni. A szolgáltatás díjának megfizetésére Vásárló abban az esetben is köteles, ha a megrendelés visszavonására nem a 4.12. pontban meghatározott módon és időtartamban került sor.

 

V. Szállítás és Díjfizetés

 1. A regisztrációért és a portál használatáért a Vásárló díjat nem fizet.
   
 2. Vásárló a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatásoknak és termékeknek a portál felületén megállapított árát köteles a Szolgáltató részére megfizetni és a termékeket átvenni.
   
 3. Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról, azonban Szolgáltató jogosult ettől előre meghatározott mértékben eltérni: a várható időpontot megelőző, illetve azt követő egy órán belül is teljesíteni. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiszállítás időpontjában, illetve a kiszállítást megelőző és az azt követő egy órán belül a Vásárló köteles a termék átvételét a szállítási címen biztosítani. Vásárló elfogadja, hogy amennyiben a fenti időpontban a Vásárló, illetve a Vásárló által meghatalmazott személy a termék átvételét nem biztosítja, a megrendelést akkor is teljesítettnek kell tekinteni és a Vásárló ebben az esetben is köteles a megrendelt szolgáltatások és termékek vételárát megfizetni.
   
 4. Az egy órát meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató köteles a szállítás késedelméről a Vásárlót tájékoztatni. A szállítás esetleges késedeleméből eredő károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.
   
 5. A termék kiszállításakor a Szolgáltató átadja a megrendelt termékről a Vásárló nevére kiállított számlát.
   
 6. Vásárló a megrendelt szolgáltatások és termékek vételárát kiszállításkor a Szolgáltatónak fizeti meg. Vásárló a megrendelt termék vételárát a Szolgáltató által meghatározott fizetési formákban fizetheti meg.

 

VI. Panaszbejelentés és Értékelés

 1. Vásárló a portál használatával kapcsolatos kérdéseit, kéréseit, problémáit és esetleges panaszait e-mailben, az info@foodbook.hu címen jelentheti be Üzemeltetőnek.
   
 2. Vásárló a termék szállításával és a termék minőségével kapcsolatos panaszait és kéréseit közvetlenül a Szolgáltatónak a rendelési visszaigazolásban szereplő elérhetőségein, illetve az Üzemeltetőnek a VI./1. pontban meghatározott elérhetőségén tudja bejelenteni. A termék kiszállításával és a termék minőségével kapcsolatos hibák tekintetében Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.
   
 3. Vásárló köteles a VI./1. és VI./2. pont szerinti hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felmerülésétől számított 2 napon belül bejelenteni.
   
 4. Vásárló jogosult a Szolgáltatókat és kínálatukat értékelni.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a Szolgáltatás teljesítése során az egymásról, illetve egymás tevékenységéről szerzett bizalmas információkat mind a szerződés ideje alatt, mind pedig annak megszűnését követően magán, illetve üzleti titokként kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltatják ki és megtesznek mindent annak érdekében, hogy azok illetéktelen harmadik személyek tudomására ne juthassanak.
   
 2. Felek nyilatkozataik formai érvényességi feltételéül azok írásbeli alakját kötik ki. Írásbeli alaknak minősül az email üzenet is, ha annak másik fél számára történő kézbesítése igazolt.
   
 3. Felek az adataikban bekövetkezett változásokról, illetve minden olyan körülményről, mely jelen szerződésben foglaltakat érinti, arra hatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Ennek elmulasztásából eredő károk és költségek a mulasztó felet terhelik.
   
 4. Szerződő felek jogvitákat elsődlegesen békés úton tárgyalják meg. Ennek sikertelensége esetére, jelen szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően az Üzemeltető mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.
   
 5. Ha a jelen szerződés bármely pontja érvényét vesztené, attól a szerződés egésze még nem válik érvénytelenné. Az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezése lép.
   
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok ? így különösen a Polgári Törvénykönyv ? rendelkezései, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók és irányadók.
   

 

Felhasználási Szabályzat Felhasználási Szabályzat Felhasználási Szabályzat

Mi a foodbook.hu?

A foodbook.hu házhozszállító cégek szolgáltatásait, kinálatát gyűjti össze - budapesti és vidéki éttermek étlapja, pizzériák választéka, napi ebéd szállító konyhák menüje. A foodbook.hu segítségével egyszerűen kiválasztható és megrendelhető minden, legyen akár egy gyors pizza, vagy hamburger, különleges sushi, vagy tenger gyümölcsei, több fogásos hétvégi vacsora, vagy napi menü a munkahelyre. A megrendelés egyenesen a kiválasztott étteremhez / pizzériához fut be, akik azonnal* nekilátnak az ételek elkészítésének és a lehető leghamarabb házhoz szállítják azokat a megadott címre. *Lehetőség van előrendelésre is, így könnyen kihasználhatók a rendszeres akciók, amik általában csak rövid ideig tartanak.

Mit lehet rendelni?

Napi menü, Pizza, Magyaros étel, Kínai étel, Indiai étel, Török étel, Olasz étel, Mexikói étel, Thai étel, Szendvics, Sushi, Hamburger, Palacsinta, Vegetáriánus, Görög étel, Amerikai étel, Ital, Saláta, Bőségtál, Tengeri és hal étel, Frissensült, Édesség, Főzelék, Evőeszköz

Foodbook.hu © 2012 | Minden jog fenntartva